Algemene voorwaarden

ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN GIEBENS BV

Algemene voorwaarden ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN GIEBENS BV

 

Artikel 1 : Toepassing

Alle relaties met onze klanten en medecontractanten (met inbegrip van aanbiedingen en bestellingen) worden beheerst door onze algemene voorwaarden, die alle algemene of bijzondere voorwaarden van onze medecontractanten annuleren en vervangen. Indien wij met de medecontractant bijzonder contractclausules overeenkomen die van onze algemene voorwaarden afwijken, blijven de andere clausules onverminderd van toepassing.

 

Door het plaatsen van een bestelling, zelfs mondeling, onderschrijven onze klanten onze algemene voorwaarden, waarvan zij verklaren kennis te hebben genomen. Door het aanvaarden van onze bestelling, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij per mail of hetzij door uitvoering aanvaarden de klanten onze algemene voorwaarden.

 

Wij behouden ons het recht voor om onze voorwaarden op ieder moment aan te passen. Onze gewijzigde algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf de kennisgeving. Publicatie op onze website geldt als kennisgeving.

 

Artikel 2: Prijzen

De uit te voeren werken en de te leveren materialen zullen gefactureerd worden volgens de tarieven en prijzen die op datum van het aanbod van kracht waren. Alle op het tijdstip van dit aanbod niet bekende kosten en lasten zullen ten laste van de klant zijn.

 

Artikel 3: Geldigheid

De offerte en de kostprijsberekening blijven gedurende 1 maand vanaf de vermelde datum onverkort geldig. Na afloop van die maand kunnen dezelfde voorwaarden niet langer gegarandeerd worden.

 

Artikel 4: Voorschotten en eindsaldo

Vóór aanvang van de werken zal een eerste voorschot gefactureerd worden van 30% op de

totaalprijs; in de loop van de werken zal een tweede voorschot van 30% en een derde

voorschot van 30% op de totaalprijs gefactureerd worden. Het saldo van 10% wordt na het einde van de werken gefactureerd, ongeacht of er een definitieve oplevering heeft plaatsgehad.

 

Artikel 5: Betalingen

Zonder betwisting per uitsluitend aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na verzending van de factuur, wordt elke factuur aanzien als onherroepelijk aanvaard.

 

De bedragen verschuldigd door onze klanten of medecontractanten zijn conventioneel draagbaar en niet haalbaar.

 

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vertragingsintrest van 15% jaarlijks op. Het factuurbedrag zal bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met 15% en een minimum van 250€. Het geheel van inningskosten is ten laste van klant of medecontractant.

 

Wij behouden ons het recht voor om betalingen toe te rekenen op de oudste facturen. De betaling die niet het geheel van de totale schuld dekt, zal in elk geval eerst worden toegerekend op de interesten en de verhogingen.

 

In geval van wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, van enige vervallen factuur, zijn wij gerechtigd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle lopende bestellingen en werken te schorsen, zonder afbreuk te doen aan ons recht om een schadevergoeding te bekomen van de klant of medecontractant.

 

Wij behouden ons het recht voor om over te gaan tot betaling via schuldvergelijking, van rechtswege en zonder formaliteiten, van alle bedragen die ons verschuldigd zijn door de klant of medecontractant met diens eventuele vorderingen te onzer aanzien, ongeacht de oorzaak en de aard van de verschuldigde sommen en zelfs indien de voorwaarden van wettelijke schuldvergelijking niet vervuld zijn.

 

Het ondertekenen van een handelseffect door de klant, ten tijde of na de bestelling, houdt geen schuldvernieuwing in noch enige wijziging van of verzaking aan onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6: Waarborg

Bij betwisting over de uitvoering van de werken dienen de opmerkingen van de klant binnen de 8 dagen na oplevering uitsluitend per aangetekend schrijven aan Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV kenbaar gemaakt te worden. Elke andere vorm van betwisting is niet geldig.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Alle berekeningen, tekeningen, materialen en werken blijven volledige eigendom van Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV tot hun volledige betaling door de klant.

 

 

Artikel 8: Verbreking overeenkomst

Indien de klant de overeenkomst, ontstaan na ondertekening van onderhavige offerte, verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de klant een schadevergoeding verschuldigd aan Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling/offerte.

 

Artikel 9: Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Voor de Privacy en verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacy disclaimer zoals die voorkomt op de website van Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV en waarvan de klant erkent deze te kennen of er kennis van te hebben genomen.

 

Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden aanvaardt de klant tevens de voornoemde disclaimer die integraal deel uitmaakt van huidige algemene voorwaarden.

 

Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV verwerkt persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Zij houdt deze gegevens bij voor een periode van de duur van het contract met een maximum periode van 10 jaar na de beëindiging van het contract.

 

Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV is gehouden de rechten van de betrokkene zoals vermeld in Europese en Belgische wetgeving te respecteren.

 

Elke aansprakelijkheid ten aanzien van een natuurlijk persoon uit hoofde van enige schending van de AVG-Verordeningen dient lastens Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV bewezen te zijn en te worden. Elke aansprakelijkheid lastens een rechtspersoon is uitgesloten.

 

Elke aansprakelijkheid als gevolg van een inbreuk op de AVG-verordeningen door of bij een derde in de uitvoering van door Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV verrichte werken, kan niet ten laste gelegd worden van Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV.

 

Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV kan in elk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het geval zij als verwerker zou worden beschouwd of kunnen worden aanzien.

 

Artikel 10: Rechtsbevoegdheid

Ieder geschil of betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht kanton Vilvoorde en de Rechtbanken van Brussel.

 

 

Boskantweg 62

1830 Machelen

0497 68 88 15

0475 37 83 17

© Copyright 2017, Bvba Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV, All Rights Reserved